متخصص مغز و اعصاب
مرور برچسب

ترومبوز رگهای مغز

سردرد و گرفتگی رگهای مغز

ترومبوز ورید های مغزی (CVT) تشکیل لخته ی خون در رگ های مغزی میباشد که منجر به گرفتگی رگهای مغز می شود. این ورید مسئول تخلیه ی خون از مغز میباشد. اگر خون در این ورید تجمع یابد، ممکن است به درون بافت مغز تراوش یابد و باعث خون ریزی یا تورم…